Skip to content

 

 

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΗΣ «ΣΚΟΥΦΑΣ»

(ως κωδικοποιηθέν εψηφίσθη ενεκρίθη και υπεγράφη υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του της
6ης Μαρτίου 1977)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΙΔΡΥΣΙΣ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρον 1ον
Το έν Άρτη κατά την 6ην Άπριλίου 1896 ιδρυθέν Σωματείον υπό την επωνυμίαν «Ηπειρωτικός Σύλλογος ο Σκουφάς» (εγκριθέν διά του νομίμως δημοσιευθέντος από 21ηςΝοεμβρίου 1896 Διατάγματος ) διαλυθέν υπό των δυνάμεων κατοχής το 1943 κι
ανασυσταθέν το 1945 ( διά της υπ΄.αριθ.16/2 -7-45 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Άρτης), μετωνομάσθη το 1966, λαβόν την επωνυμία «Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης ο Σκουφάς» (διά της υπ’αριθ.130/1966 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Άρτης) και υπό την επωνυμίαν ταύτην υφίσταται και δρά και σήμερον.

 

Έδρα του Σωματείου είναι η πόλις Άρτα.
Άρθρον 2ον

Άρθρον 3ον

Σκοπός του Σωματείου είναι η διά παντός μέσου πνευματική προαγωγή των μελών του, του λαού της περιοχής Άρτης και των πέριξ περιοχών.

 

Ο σκοπός ούτος επιτυγχάνεται:
Άρθρον 4ον

α) Διά συστάσεως Μουσικής Σχολής και Ορχήστρας εκ πνευστών και εγχόρδων οργάνων. β) Διά καταρτισμού Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου.
δ) Διά καταρτισμού Πινακοθήκης.
ε) Διά καταρτισμού Ιστορικολαογραφικού Μουσείου. στ) Διά της ιδρύσεως ιστορικού τοπικού Αρχείου.
ζ) Διά της Λειτουργίας Λέσχης (Αναγνωστικής, σκακιστικής κ.λ.π.)
η) Διά δημοσίων Διαλέξεων, ελευθέρων συζητήσεων και μαθημάτων. θ) Διά συγκροτήσεως καλλιτεχνικών ομάδων.
ι) Διά κινηματογραφικών προβολών
ια) Διά μορφωτικών εκδρομών εις τας οποίας δύνανται να μετέχουν και μη μέλη..
ιβ) Διά της περισυλλογής, καταγραφής, διατηρήσεως, μελέτης, και δημοσιεύσεως γλωσσικού, λαογραφικού, μουσικού, ιστορικού και λαϊκής τέχνης υλικού.

ιγ) Διά προκηρύξεως διαφόρων διαγωνισμών.
ιδ) Διά της συνεργασίας μετά των λοιπών σωματείων της Άρτης και της περιοχής της.
ιε) Διά της συνεργασίας μετά των λοιπών πολιτιστικών φορέων της χώρας και ιδίως της Βορειοδυτικής Ελλάδος.
ιστ) Διά της ηθικής και οικονομικής ενισχύσεως προς διακρινομένους μαθητάς και μαθητρίας, ιδία τους της Μουσικής Σχολής του Συλλόγου και τας οικογενείας των τυχόν εξ αυτών εχόντων ανάγκην και κατά την εκάστοτε δυνατότητα του Συλλόγου.
ιζ) Διά παντός άλλου νομίμου μέσου, το οποίον ήθελε κρίνη συντελεστικόν προς επίτευξιν του σκοπού του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιον αυτού.
Η εφαρμογή των μέσων προβαίνει βαθμηδόν και καθόσον οι πόροι του Συλλόγου επιτρέπουν τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ ΜΕΛΗ
Άρθρον 5ον
Μέλος του Συλλόγου καθίσταται πάς ενήλιξ Έλλην πολίτης, δυνάμενος να συντελέση εις την επιτυχίαν του σκοπού του Συλλόγου.
Άρθρον 6ον
Τα μέλη είναι τακτά και επίτιμα. Τα τακτικά μέλη κατοικούντα εν Άρτη ή αλλαχού εκλέγονται υπό του Δ/κού Συμβουλίου του Συλλόγου διά πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων εις την συνεδρίασιν μελών του κατόπιν προτάσεως δύο μελών του Δ/κού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως του επιθυμούντος να καταστή μέλος.
Εγγραφή τακτικών μελών γίνεται δίς του έτους, ήτοι κατά την τακτικήν συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του μηνός Ιουνίου και την τοιαύτην του μηνός Δεκεμβρίου, θεωρούνται δε ταύτα εγγεγραμμένα από της 1ης του επομένου μηνός Ιουλίου και Ιανουαρίου .Οι μη τυχόν εκλεγόμενοι δεν δύνανται να επανέλθουν προς εγγραφήν πρό της παρελεύσεως έτους. Ως επίτιμα μέλη εκλέγονται υπό του Δ/κού Συμβουλίου πρόσωπα παρασχόντα ηθικάς ή υλικάς υπηρεσίας εις τον Σύλλογον, διά την εκλογήν των απαιτουμένης της συμφώνου γνώμης δέκα (10) μελών του Δ/κού Συμβουλίου τουλάχιστον. Τα επίτιμα μέλη δεν δύνανται να είναι περισσότερα του ενός εικοστού (1/20) των τακτικών και μετέχουν άνευ ψήφου εις τας Γενικάς Συνελεύσεις.
Άρθρον 7ον
Τα τακτικά μέλη πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής εφ’ άπαξ ποσόν τι κατά προαίρεσιν, του ελαχίστου ορίου οριζομένου καθ, έκαστον Δεκεμβρίου υπό του Δ/κού Συμβουλίου, συνδρομήν δε οριζομένην καθ’ όμοιον τρόπον, αμφότερα δε τα ποσά προπληρώνονται.Τα εκ των μελών καθυστερούντα την συνδρομήν των πλέον του εξαμήνου, καλούνται δι, εγγράφου αποστελλομένου ταχυδρομικώς και συστημένωςυπό του Ταμείου του Συλλόγου, ίνα εντός μηνός καταβάλουν την συνδρομήν των, παρερχομένης δι’ απράκτου της προθεσμίας ταύτης, το Δ/κόν Συμβούλιον προβαίνει εις την διαγραφήν του μέλους.
Μέλη διαγραφόμενα δεν δύνανται να επαναγγραφούν παρά μετά την πάροδον έτους και υπό τους όρους του άρθρου 6, πληρώνοντα το δεκαπλάσιον της μηνιαίας συνδρομής ως δικαίωμα εγγραφής. Εάν επανεγγραφούν μετά τριετίας από της διαγραφής των, πληρώνουν το κανονικόν δικαίωμα εγγραφής, ως νέα μέλη.
Άρθρον 8ον
Καθήκον των μελών είναι η προς επίτευξιν του σκοπού του Συλλόγου μέριμνα και συνδρομή αυτών. Τα μη συμμορφούμενα διαγράφονται δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου, υποκειμένης εις προσφυγήν ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεώς της.
Άρθρον 9ον
Ο Γενικός Γραμματεύς τηρεί βιβλίον τακτικών και επίτιμων μελών.

Το των τακτικών μελών, δέον ν’ αποδεικνύη, εν συνδυασμώ με το παρά του Ταμείου τηρούμενον βιβλίον συνδρομητών, τον χρόνον εγγραφής εκάστου μέλους και την ταμειακήν του κατάστασιν, πρός έλεγχον της απαρτίας καθ΄ εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν και της υπάρξεως ή μη των προϋποθέσεων δια την εκλογήν του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το βιβλίον τούτο υπογράφεται υπό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέως και Ταμίου του Συλλόγου, ανανεούνται δε καθ’ έκαστον έτος, θεωρούμενον και την 30ην Ιουνίου εκάστου έτους, προστιθεμένων εις αυτό των τυχόν νεοεγγραφομένων.
Άρθρον 10ον
Εις τα τακτικά και επίτιμα μέλη, κατόπιν αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου ή αιτήσεώς των, παρέχεται σχετικός τίτλος ή ταυτότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 11ον
Ο Σύλλογος διοικείται υπό 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου έξ ενός Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων (Α και Β), δύο Γραμματέων (Γενικού και Ειδικού), ενός Ταμίου, δύο Εφόρων, ενός Κτιριάρχου και τεσσάρων Συμβούλων.
Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.
Άρθρον 12ον
Η εκλογή των μελών του Δ/κού Συμβουλίου γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνερχομένης την Β’ Κυριακήν του Ιανουαρίου ανά τριετίαν.
Η θητεία του Δ/κού Συμβουλίου εκλεγέντος τυχόν έτερον μήνα, λήγει οπωσδήποτε κατά τον τρίτον από της αναλήψεως καθηκόντων του Ιανουαρίου.
Η εκλογή γίνεται διά μυστικής ψηφοφορίας.
Οι επιθυμούντες να εκλεγώσι μέλη του Δ/κού Συμβουλίου υποβάλλουν σχετικήν δήλωσιν περί υποψηφιότητός των προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συλλόγου το βραδύτερον μέχρι υης 12ης μεσημβρινής της τελευταίας πρό της εκλογής Τετάρτης λαμβάνοντες σχετικήν απόδειξιν.
Ο Γραμματεύες καταχωρίζει ταύτας είς ειδικήν κατάστασιν υπογράφοντος και του δηλούντος, είτα δε, συνερχομένου του Δ/κού Συμβουλίου είς συνεδρίασιν το απόγευμα της ιδίας ημέρας, ανακηρύσσονται υποψήφιοι οι πληρούντες τα προσόντα, συντασσομένου πρακτικού και εκτυπουμένου ενιαίου ψηφοδελτίου περιέχοντος πάντας τους υποψηφίους.
Επί του ψηφοδελτίου οι ψηφοφόροι δύνανται να θέσουν σταυρούς προτιμήσεως (ένα έως δέκα τρείς) πρό αντιστοίχων ονομάτων υποψηφίων διά μολυβδίδος ή κυανού χρώματος. Διάφορα άλλα σημεία (κύκλοι, διαγραφαί, προσθήκαι, έγχρωμοι σταυροί κ.λ.π.)ή σταυροί πλείονες των δέκα τριών, καθιστούν το ψηφοδέλτιον άκυρον. Επίσης είναι άκυρον αν ουδένα σταυρό περιέχει.
Κατά την εκλογήν δέον να υπάρχη ανηρτημένος είς εμφανές σημείον πίναξ με τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητικήν σειράν. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι κατά σειράν επιτυχίας δεκατρείς πρώτοι έκ των υποψηφίων σχετικώς πλειοψηφίσαντες είς αριθμόν προτιμήσεων. Κενουμένων καθ’ οιονδήποτε τρόπον δύο τουλάχιστον θέσεων μελών Δ/κού Συμβουλίου, δέον να προκηρύσσονται αναπληρωματικά εκλογαί εντός διμήνου.
Το εκλεγέν Δ/κόν Συμβούλιον καλείται υπό του πλειοψηφίσαντος εντός 15θημέρου από της εκλογής, προς κατανομήν αξιωμάτων, αναλαμβάνει δε καθήκοντα μετά ένα μήνα από της κατανομής, ίνα κατά τον μήνα τούτον συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής, ως ταύτα κατωτέρω αριθμούνται. Μη συντασσομένων των πρωτοκόλλων τούτων, οι απερχόμενοι δεν απαλλάσσονται ευθυνών έναντι του Συλλόγου. Κατά την διάρκειαν τούτου τον Σύλλογον διοικεί το παλαιόν Δ/κόν Συμβούλιον.
Άρθρον 13ον

Δεν δύναται να είναι μέλη του Δ/κού Συμβουλίου συγγενείς έξ αίματος ή αγχιστίας μέχρι και τρίτου βαθμού.
΄Εν περιπτώσει εκλογής τούτου, ο λαβών τας ολιγοτέρας ψήφους θεωρείται μη εκλεγείς και δεν ανακηρύσσεται ως επιτυχών. Βραδύτερα τυχόν γνώσις συγγενείας συνεπάγεται έκπτωσις και αντικατάστασιν κατά τα εν άρθρο 12.
Άρθρον 14ον
Το Δ/κόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς άπαξ τουλάχιστον του μηνός, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, εν τη οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, ήν υπογράφουν λαμβάνοντα γνώσιν πάντα τα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρας πρό της οριζομένης διά την συνεδρίασιν.
Εκτάκτως συνέρχεται το Δ/κον Συμβούλιον οσάκις κρίνει αναγκαίον τούτο ο Πρόεδρος ή τρείς εκ των Συμβούλων και εντός εβδομάδος από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως. Και η δι’ έκτακτον συνεδρίασιν πρόσκλησις κοινοποιείται κατά τα’ ανωτέρω. Το Δ/κόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων οκτώ εκ των μελών του.
Άρθρον 15ον
Πάν μέλος του Δ/κού Συμβουλίου απουσιάζον εκ τριών κατά συνέχεια τακτικών συνεδριάσεων ή εκ πέντε εντός εξαμήνου τακτικών και εκτάκτων, άνευ αιτιολογίας, εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσεώς του.Την σοβαρότητα ή μη της αιτιολογίας κρίνει το Δ/κόν Συμβούλιον κι’ αποφαίνεται μη μετέχοντος είς την ψηφοφορίαν του κρινομένου, όστις έχει δικαίωμα προσφυγής είς την Γεν. Συνέλευσιν εντός μηνός από λήψεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως.
Ο Πρόεδρος δέον να μεριμνά διά την εφαρμογήν του άρθρου τούτου.
Άρθρον 16ον
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογον είς όλας του τας σχέσεις, ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, παντός του Δικαστηρίου ή Αρχής.
Προϊσταται του Δ/κού Συμβουλίου συγκαλών και διευθύνων τάς συνεδριάσεις του, ως και τάς συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου, πλήν οσάκις διενεργούνται αρχαιρεσίαι.
Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων και την έν γένει αλληλογραφίαν.
Συνυπογράφει μετά του Ταμίου τα εντάλματα πληρωμής, τάς αποδείξεις εισπράξεως και έν γένει πάσης φύσεως διαχειριστικά έγγραφα.
Ευθύνεται αποκλειστικώς αυτός διά τα εντός του Γραφείου συνεδριάσεων του Δ/κού Συμβουλίου υπάρχοντα εκάστοτε έγγραφα, βιβλία, αρχεία, κειμήλια, έπιπλα κ.λ.π., όντινα παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου και επ’ απογραφή και βάσει των υπολοίπων καταλόγων.
Παρακολουθεί την λειτουργίαν όλων των τμημάτων.
Άρθρον 17ον
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο και προΐσταται του Φιλολογικού τμήματος (ή τμήματος Γραμμάτων του Συλλόγου και των υπαγομένων είς αυτό επί μέρους τμημάτων Βιβλιοθήκης, Εκδόσεων –Περιοδικού, Διαλέξεων, Μορφωτικών Εκδηλώσεων, Ιστορικού Τοπικού Αρχείου, Ιστορικολαογραφικού Μουσείου, Αναγνωστικής Λέσχης και Εντευκτηρίου, Κινηματογραφικών προβολών, Θεατρικών παραστάσεων και άλλων, κατά τάς εκάστοτε ανάγκας συγκροτουμένων.
Ευθύνεται διά τον τακτικών έλεγχων των καταλόγων και των βιβλίων της έν καθημερινή κινήσει βιβλιοθήκης και διά την τακτικήν καταχώρησιν των παραλαμβανομένων βιβλίων είς τους καταλόγους, παραδιδών είς τον ΄Εφορον Φιλολογικού σχετικόν έγγραφον περί του έχειν καλώς, ανά εξάμηνον.
Άρθρον 18ον
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον οσάκις συμπίπτει ν΄ απουσιάζει και ο Α΄Αντιπρόεδρος και προΐσταται του Μουσικού Τμήματος ( ή Τμήματος τεχνών ) του Συλλόγου και των υπαγομένων είς αυτό επί μέρους τμημάτων Μουσικής σχολής – Φιλαρμονικής, Ορχήστρας, Χορωδίας,

Μουσικών και λοιπόν Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Πινακοθήκης, Χορευτικού Συγκροτήματος και άλλων κατά τας εκάστοτε ανάγκας συγκροτουμένων. Ευθύνεται διά τον τακτικόν έλεγχον των βιβλίων (καταστάσεις υλικού, Ρεπερτορίου κ.λ.π.) του μουσικού τμήματος, παραδίδον εις τον Έφορον , μουσικού σχετικόν έγγραφον περί του έχειν καλώς ανά εξάμηνον.
Άρθρον 19ον
Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα, τηρεί το βιβλίον πρωτοκόλλου και διεκπεραιώσεως ως και τα υπό του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενα βιβλία και καταστάσεις, ως και τα υπό του Δ/κού Συμβουλίου εκάστοτε αποφασιζόμενα.
Άρθρον 20ον
Ο Ειδικός Γραμματεύς τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα Βιβλία ή καταστάσεις η τήρησις των οποίων ανατίθεται αυτώ δι΄αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου. Αναπληροί τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον.
Άρθρον 21ον
Ο Ταμίας διαχειρίζεται την χρηματικήν περιουσίαν του Συλλόγου, προβαίνει εις ειπράξεις βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και εις πληρωμάς ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως, τηρεί πάντα τα βιβλία του Ταμείου, καταθέτει εις ίαν των ανεγνωρισμένων Τραπεζών πάν ποσό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000 ) δραχμών , ενεργεί αναλήψεις μόνον κατόπιν εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως ή των νομίμως αναπληρωτών των, είναι υπεύθυνος διά πάσα απώλεια των χρημάτων ή χρηματικήν ανωμαλίαν, συντάσσει εκθέσεις επί της χρηματικής καταστάσεως του Ταμείου καλούμενος υπό του Δ/κού Συμβουλίου κι επεξεργάζεται και εισηγείται εις το Δ/κόν Συμβούλιον τον Απολογισμόν και τον Προυπολογισμόν δεκαπέντε ημέρας πρό της Γενικής Συνελεύσεως. Τούτον απόντα ή κωλυόμενον ανπληροί είς των συμβούλων, οριζόμενος υπό του Δ/κού Συμβουλίου.
Άρθρον 22ον
Ο Έφορος Φιλολογικού ( ή τμήματος Γραμμάτων ) εποπτεύει και φυλλάτει την έν καθημερινή λειτουργία Βιβλιοθήκην του Συλλόγου, υποχρεούμενος είς τακτικών έλεγχον των βιβλίων, τήρησιν σχετικών καταλόγων τριπλού συστήματος ( Κατάλογος εισαγωγής, κατάλογος κατά κατηγορίας και κατάλογοι – καρτέλλαι κατά συγγραφέα ), ενημέρωσιν των καταλόγωνδιά των νέων αποκτώμενων βιβλίων και ευθύνεται διά την τακτικήν λειτουργίαν της βιβλιοθήκης .Ευθύνεται δι άπάσαν απώλειαν βιβλίων, μη τήρησιν και μη ενημέρωσιν των καταλόγων, δεν απαλλάσεται των ευθυνών του εί μη μον διά συντάξεως απογραφής και πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβέη υπογραφομένου και υπό του διαδόχου του ή δι΄αποφάσεως δεδικαιολογημένης απωλείας ή καταστροφής λαμβανομένης υπό του Δ/κού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρον 23ον
Ο Έφορος Μουσικού ( ή τμήματος Τεχνών )εποπτεύει διά την καλήν λειτουργείαν ιδία της Μουσικής Σχολής και Φιλαρμονικής, υποχρεούμενος εις τακτικόν έλεγχον του υλικού των 9όργανα, στολαί, ρεπερτόριον κ.λ.π. )όπερ φυλάττει συντάσσων κατάστασιν υλικού, παραλαμβάνει βάσει βιβλίου απογραφής και Πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής και δεν απαλλάσσεται ευθυνών άνευ προσυπογραφής τούτων υπό του διαδόχου του. Ευθύνεται και απαλλάσσεται ευθυνών, ως και ο Έφορος Φιλολογικού.
Άρθρο 24ον
Ο Κτιριάρχης ελέγχει ανά δίμηνον την κατάστασιν της Πνευματικής Στέγης του Συλλόγου, ως και του κτιρίου της Φιλαρμονικής, εισηγούμενος είς το Δ/κόν Συμβούλιον πάν ότι απαιτείται προς την καλήν συντήρησίν των και βελτίωσίν των, παρακολουθών και την εκτέλεσιν των σχετικών με τα κτίρια αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου .Ο Κτιριάρχης μετά του Προέδρου και των αρμοδίων Αντιπροέδρου και Εφόρου, φροντίζει διά την προετοιμασίαν και επιτυχίαν των διαφόρων είς την Πνευματικήν Στέγην εκδηλώσεων (Διαλέξεων, Εκθέσεων κ.λ.π.).Ο Κτιριάρχης παραλαμβάνει και φυλλάσει υπ΄ ευθύνη του και βάσει πρωτοκόλλου τα διάφορα Μηχανήματα του Συλλόγου, δεν απαλλάσσεται δ΄ ευθυνών άνευ υπογραφής του διαδόχου του ή άνευ σχετικής αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.


Άρθρον 25ον

Το Δ/κόν Συμβούλιον συσκέπτεται περί παντός αντικειμένου αφορώντος τον Σύλλογον, συντάσσει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, κοινοποιουμένην είς τα μέλη ταχυδρομικώς τουλάχιστον πρό δέκα ημερών.Το Δ/κόν Συμβούλιον δύναται ν΄αναθέτη διαφόρους δραστηριότητας του Συλόγγου και εις μέλη μη μετέχοντα του Δ/κού Συμβουλίου και δη να πλαισιώνη δι΄αυτών τα επί μέρους τμήματα – τομείς του Συλόγγου, διά συγκροτήσεως σχετικών επιτροπών, διατηρουμένου του δικαιώματος ανακλήσεως τούτων οποτεδήποτε. Επίσης το Δ/κόν Συμβούλιον δύναται να καταρτίση εσωτερικόν κανονισμόν καθορίζοντα λεπτομερέστερον τα καθήκοντα των μελών του Δ/κού Συμβουλίου, των προϊσταμένων των διαδόρων τμημάτων του Συλλόγου και των σχετικών επιτροπών, των τυχόν υπαλλήλων του Συλλόγου, του τυχόν εμμίσθου ή αμίσθου Διευθυντού του Πνευματικού Κέντρου, των μαθητών της Μουσικής Σχολής, του Αρχιμουσικού, ως και τον τρόπον λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων. Ο εσωτερικός ούτος Κανονισμός ή οι επί μέρους τοιούτοι, ψηφιζόμενοι υπό του Δ/κού συμβουλίου εφαρμόζονται με καταστατικήν ισχύν.

ΚEΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Άρθρον 26ον
Εις Γενικήν Συνέλευσιν συνέρχονται τα μέλη του Συλλόγου τκτικώς άπαξ του έτους και δή την δευτέραν Κυριακήν εκάστου Ιανουαρίου προς έγκρισιν του Απολογισμού και Προϋπολογισμού και εκτάκτως οσάκις αποφασίσει σχετικώς το Δ/κόν Συμβούλιον ή ζητήσει τούτο δι΄αιτήσεως προς το Δ/κόν Συμβούλιον το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών. Η σύγκλησις και συμφώνως προς τα άρθρα 16 και 25 του παρόντος. ΧρέηΓραμματέως εκτελεί ο Ειδικός Γραμματεύς του Δ/κού Συμβουλίου, πλήν της περιπτώσεως διενεργείας αρχαιρεσιών οπότε η Γενκή Συνέλευσις μετά την κήρυξιν της ενάρξεως και την διαπίστωσιν της απαρτίας, εκλέγει Πρόεδρον, Γραμματέα της ( Πρακτικογράφον ) και δύο ψηφολέκτας. Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως υπάρχει οσάκις είναι παρόντα τα 2/3 των προς τον Σύλλογον ταμειακώς εν τάξει μελών, ήτοι των εξοφλησάντων τάς υποχρεώσεις των μέχρι και του μηνός καθ΄όν συγκαλείται η Γενικήν Συνέλευσις. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ΄ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων είς την Γενικήν Συνέλευσιν μελών 9πλήν της περί εκλογής Δ/κού Συμβουλίου τοιαύτης ).Μη επιτυγχανομένης απαρτίας η Συνέλευσις επανέρχεται την επομένην Κυριακήν με τα αυτά θέματα, οπότε προς δημιουργίαν απαρτίας αρκεί ο αριθμός των παρόντων, οιοσδήποτε και αν είναι. Αύτη είναι το κυρίαρχον σώμα, αποφαίνεται δε ανεκκλήτως περί παντός ζωτικού και λίαν ουσιώδους ζητήματος.
Απαγορεύεται εις τας συνεδριάσεις της πάσα συζήτησις ασχέτος προς τάς επιδιώξεις του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευσις η ελέγχουσα τον Απολογισμόν και Προϋπολογισμών, εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτικήν Επιτροπήν διά τον έλεγχον των Οικονομικών του αρξαμένου έτους. Τα μέλη της δεν δύνανται να είναι και μέλη του Δ/κού Συμβουλίου.
 

ΚEΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ
Άρθρον 27ον
Οι πόροι του Συλλόγου σύγκειται:
α) Έκ της μηνιαίας εισφοράς των μελών και του δικαιώματος εγγραφής των νέων τοιούτων. β) Έκ επιχορηγήσεων του Κράτους ή του Δήμου.
γ) Έκ προσφορών, δωρεών, κληροδοτημάτων. δ ) Έκ πραιρετικόν εράνων.
ε ) Έκ παντός εκτάκτου μέσου μετ΄ απόφασιν του Δ/κού Συμβουλίου.
Άρθρον 28ον
Ουδεμία εκποίησις έκ του Συλλόγου γίνεται αν μη πρότερον ψηφισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως,

πλήν αντικειμένων, άτινα κατά την κρίσιν του Δ/κού Συμβουλίου είναι εφθαρμένα ή άχρηστα διά τον Σύλλογον και δύνανται ν΄ αποκομίσουν τίμημα πλέον του πεντακοσιοπλασίου της εκάστοτε μηνιαίας συνδρομής. Αι αγοραί γίνονται πάντοτε τη αποφάση του Δ/κού Συμβουλίου και με βάσιν τον Προϋπολογισμών
Άρθρον 29ον
Ο Σύλλογος ψηφίζει τον Απολογισμόν και Προϋπολογισμών κατά τα εν άρθρω 26, εκλέγει δε συμφώνως τώ αυτώ άρθρω Εξελεγκτικήν Επιτροπήν ήτις είς το τέλος της ενιαυσίου θητείας της συντάσσει σχετικήν έκθεσιν, τιθεμένιν υπ΄όψιν της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρον 30ον
Δεν επιτρέπεται υπέρβασις επί των προϋπολογισθέντων εξόδων άνευ προηγουμένης εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 31ον
Η Γενική Συνέλευσις του Συλλόγου δύναται ν΄ ανακηρύξη επιτίμους Προέδρους του Συλλόγου, μετ΄ εισήγησιν του Δ/κού Συμβουλίου τους προσενεγκότας αυτώ λίαν εκτάκτους και σημαντικάς υπηρεσίας, πλέον του δικαιώματος της ανακηρύξεως επιτίμων μελών (άρθρο 6).
Άρθρον 32ον
Το Δ/κόν Συμβούλιον του Συλόγγου ανακηρύσσει:
α) Δωρητάς τους προσφέροντας είς τον Σύλλογον ποσόν άνω του διακοσιοπλασίου της εκάστοτε μηνιαίας συνδρομής ή αντικείμενα ιδίας αξίας κατ΄εκτίμησιν του Δ/κού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Ευεργέτας τους προσφέροντας άνω του χιλιοπλασίου της συνρομής.
γ).Μεγάλους Ευεργέτας τους προσφέροντας άνω του δεκακισχιλιοπλασίου της μηνιαίας συνδρομής. Των Μεγάλων Ευεργετών αναρτώνται φωτογραφίαι είς τα Γραφεία του Συλλόγου.
Άρθρον 33ον
Το Δ/κόν Συμβούλιον του Συλόγγου δύναται να καθορίζη την έκδοσιν ( κοπήν) ειδικού μεταλλίου ή μεταλλίων προς απονομήν είς φυσικά ή νομικά πρόσωπα προσφέροντα είς τον Σύλλογον και την πόλιν της Άρτας ειδικάς υπηρεσίας ή τιμώντα διά της έν γένει δράσεως των τον Σύλλογο ή την πόλιν της Άρτης
Ομοίως και βραβεία διά την απονομήν των οποίων αποφασίζει το Δ/κόν Συμβούλιον ή η Γενική Συνέλευσις κατά περίπτωσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 34ον
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα φέρουσαν έν μέσω το σύμβολον των νομισμάτων της αρχαίας Αμβρακίας, τον Πήγασον, πέριξ δε τάς λέξεις ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΗΣ «ΣΚΟΥΦΑΣ» και κάτωθι ΑΡΤΑ 1896.
Άρθρον 35ον
Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σημαίαν της Εθνικήν ημών μετά του Πηγάσου έν τω κέντρω του Σταυρού. Το Δ/κόν Συμβούλιον δύναται ν΄ αποφασίζη την κατασκευήν σημάτων ή λαβάρων του Συλλόγου, των πρώτων διά να την φέρουν τα μέλη κατά την κομβιοδόχην των, των δευτέρων ίνα αναρτώνται είς τα κτίρια του Συλλόγου.
Άρθρον 36ον

Ο Σύλλογος εορτάζει την 24ην Ιουνίου εκάστου έτους και την 6ην Απριλίου ανά δεκαετίαν, ήτοι κατά τάς επετείους απελευθερώσεως της Άρτας και ιδρύσεως του Συλλόγου.
Άρθρον 37ον
Διαλυομένου του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται είς τον Δήμο Αρταίων.
Άρθρον 38ον
Το παρόν Καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου. Οι τυχόν ψηφισθησόμενοι Εσωτερικοί Κανονισμοί δύνανται να τροποποιούνται υπό του Δ/κού Συμβουλίου.
Άρθρον 39ον
Πάσα άλλη διάταξις αφορώσα είς την ανάπτυξιν του Συλλόγου και μη αντιβαίνουσα είς το Καταστατικόν και τον Νόμον, ψηφιζομένη υπό της Γενικής Συνελεύσεως και καταχωριζομένη είς τα Πρακτικά εφαρμόζεται ως το παρόν Καταστατικόν.
Άρθρον 40ον
Τα κενά και τάς τυχόν ασάφειας του παρόντος καλύπτουν αι διατάξεις των σχετικών νόμων και αι αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου.
Κατά των τελευταίων τούτων δύναται να γίνη προσφυγή υπό του 1/3 των μελών (άρθρο 26) ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έχει και την τελικήν κρίσιν.
Το παρόν Καταστατικόν συσυγκείμενον έξ άρθρων τεσσαράκοντα (40), ψηφισθέν εγκριθέν και αποδεκτόν γενόμενον παρά πάντων των μετασχόντων είς την Γενικήν Συνέλευσιν της 6ης Μαρτίου 1977 και ταμειακώς έν τάξει τούτων, καταχωρισθέν και είς Βιβλίον Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου.
Έν Άρτη τη 6η Μαρτίου 1977.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφαί


Βεβαιούται ότι το παρόν, καταστατικόν συγκείμενον έκ τεσσαράκοντα (40) άρθρων επεκυρώθη διά της ύπ. Αριθ.367/30-12-1977 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτης.


Έν Άρτη τη 30-12-1977
Ο Προεδρεύων Πρωτοδικών Άρτης Τ.Σ. Σπυρίδων Ζιάκας.